UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM
TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar       

            Amaç ve Kapsam

            MADDE 1 - (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Enstitülerine bağlı Anabilim / Anasanat Dallarında açılacak olan uzaktan eğitim tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenler.

            Dayanak

            MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01.02.2012 tarihli toplantısında karar verilen Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 22. maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

            a) ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’nı,

            b) Anabilim / Anasanat Dalı : İlgili Enstitüde lisansüstü programı bulunan Anabilim / Anasanat Dalını,

            c) Enstitü : İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Enstitülerini,

            d) Enstitü Kurulu : İlgili Enstitünün Enstitü Kurulu’nu,

            e) Enstitü Yönetim Kurulu : İlgili Enstitünün Yönetim Kurulu’nu,

            f) Üniversite : İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ni,

            g) Yönetmelik : Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ni

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

            Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programının Amacı ve Kapsamı

            MADDE 3 - (1) Uzaktan eğitim tezli yüksek lisans programının amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ortamları kullanarak, öğrencinin bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

            Başvuru Şartları Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

            MADDE 4 - (1) Uzaktan eğitim tezli yüksek lisans programına başvuru için adaylardan programın alanındaki ALES veya Üniversitelerarası kurulun eşdeğer ilan ettiği sınavlardan birisinden en az 55 puan alması gerekir.

            (2) Değerlendirme için kontenjan ilan edilen programın alanında alınan ALES notunun %50’si, diploma notunun %25’i ve yapılacak mülakat sınav notunun %25’i alınarak sıralama yapılır.

            (3) Bu sıralamaya göre kontenjan kadar kayıt hakkı kazanan öğrenci internet üzerinden mülakat sınav tarihinden itibaren 2 gün içinde ilan edilir.  Adaylara ayrıca bildirim yapılmaz.  Adaylar değerlendirme sonuçlarının ilanından itibaren 3 gün içinde kesin kayıt yaptırırlar. Kesin kayıtlar sonucu boş kalan kontenjan kadar aday değerlendirme sonuçlarına göre kesin kayıt için çağrılır.

            Tez Danışmanı Atanması

            MADDE 5 - (1) Uzaktan eğitim tezli yüksek lisans programında, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı , her öğrenci için bir tez danışmanını en geç bir ay içerisinde ilgili Enstitüye önerir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi ve Anabilim / Anasanat Dalının Başkanının uygun görüşü ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Ancak ikinci bir tez danışmanının atanabilmesi için öğrencinin bütün kredili dersleri başarıyla tamamlayarak tez çalışmasına geçmiş olması gerekir. Tez danışmanı önerisi ilgili Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

            Kredi

            MADDE 6 - (1) Tezli uzaktan eğitim Yüksek Lisans Programı öğrencileri, her yarıyıl üçer ders olmak üzere; güz ve bahar yarıyılı için 1 tanesi seminer, 1 tanesi uzmanlık alanı, 3 zorunlu ve 3 seçimlik toplam 10 ders (30 kredi/60 AKTS) alırlar ve 60 AKTS karşılığı bir yüksek lisans tezi hazırlarlar.

            (2) Seminer dersleri dahil olmak üzere 30 krediyi(60 AKTS)  başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir.

            (3) Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanın isteğiyle danışman tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırır. Öğrenci uzmanlık alan dersinin devamını almak zorundadır.  Uzmanlık alan dersi,  yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Dönem sonunda danışman başarılı veya başarısız olarak uzmanlık alan dersi durumunu belirleyerek enstitüye bildirir.

            Tezli Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programının Süresi

            MADDE 7 - (1) Uzaktan eğitim tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez çalışmasını azami süresinde tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye veya savunmada başarısız olan öğrenciye yeni bir tez konusu ve/veya danışman atanır.

            Sınavlar ve Devam Zorunluluğu

            MADDE 8 - (1) Tezli uzaktan eğitim yüksek lisans programlarında ara sınavlar internet üzerinden, final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılır. Yüz yüze yapılan sınavlar Enstitünün ilan ettiği yer ve saatlerde gözetmenli olarak yapılır. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derse en az %70, diğer derslere en az %80 oranında devam etmesi zorunludur.  Dersleri başarıyla bitiren öğrenci tez aşamasına geçer.

            Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

            MADDE 9 - (1) Uzaktan eğitim tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı ve danışmanınca kabul edilen tezini Enstitü tarafından hazırlanarak senato onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenen tez yazım ve basım kurallarına uygun şekilde hazırlayarak ilgili Enstitüye teslim eder.

            (2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Anabilim / Anasanat Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir Anabilim / Anasanat Dalından veya başka bir üniversiteden olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri (profesörler) arasından da jüri üyesi belirlenebilir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürinin üç kişiden fazla olması durumunda ikinci danışman jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Tezin jüri üyelerine dağıtımı Enstitü Müdürlüğünce yapılır.

            (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili Anabilim / Anasanat Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Yüksek lisans yapan öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

            Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisans Diploması

            MADDE 10 - (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezini ciltlenmiş halde Enstitü Kurulunca belirlenen sayıda (en az üç kopyasını, tezin iki elektronik kopyasını ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından istenen belge ve dokümanları) tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

            (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim / Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

            Tezsiz Yüksek Lisans Programının Amacı ve Kapsamı

            MADDE 11 - (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ortamları kullanarak, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

            Başvuru Şartları Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

            MADDE 12 - (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için adaylardan 4 yıllık lisans programlarından herhangi birinden mezun olmuş olmak şartı aranır.

            (2) Tezsiz yüksek lisans programında değerlendirme, başvuran adayların diploma notuna göre sıralanarak yapılır.

            (3) Bu sıralamaya göre kontenjan kadar kayıt hakkı kazanan öğrenci internet üzerinden ilan edilir. Adaylara ayrıca bildirim yapılmaz. Adaylar değerlendirme sonuçlarının ilanından itibaren 3 gün içinde kesin kayıt yaptırırlar. Kesin kayıtlar sonucu boş kalan kontenjan kadar aday değerlendirme sonuçlarına göre kesin kayıt için çağrılır.

            Danışmanın Atanması

            MADDE 13 - (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında, Anabilim / Anasanat Dalı tarafından her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili öğretim programını kapsayan bilim dalında doktora yapmış bir öğretim görevlisini en geç bir ay içinde ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

            Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programının Süresi

            MADDE 14 - (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yarıyıldır.

            Kredi

            MADDE 15 - (1) Tezsiz Yüksek Lisans Programıöğrencileri, her yarıyıl beşer ders olmak üzere; iki güz ve bir bahar yarıyılı 1 tanesi dönem projesi, 6 zorunlu ve 9 seçimlik toplam 16 ders (45 kredi / 93 AKTS) alırlar ve 93 AKTS karşılığı bir dönem projesi hazırlarlar.

            Uzaktan Eğitim Sınavları

            MADDE 16 - (1) Tezsiz uzaktan eğitim yüksek lisans programlarında ara sınav internet üzerinden, final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılır. Yüz yüze yapılan sınavlar Enstitünün ilan ettiği yer ve saatlerde gözetmenli olarak yapılır.

            Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğreniminin Sonuçlanması

            MADDE 17 - (1) Bu programda, proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından belirlenen, Enstitülerin lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanır. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen sürede projelerini danışmana teslim ederler. Danışman projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek projenin ilk sayfasına yazıyla başarılı veya başarısız yazarak imzalar.

            Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

            MADDE 18 - (1) Enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezun olmak için bütün şartları tamamladığına dair kararından sonra öğrenci diploma almaya hak kazanır.

            (2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim / Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

Lisansüstü Programlar Arası Geçiş

            MADDE 19 – (1) Uzaktan eğitim lisansüstü programlarıyla diğer (örgün ve uzaktan) lisansüstü programlar arasında yatay geçiş yapılamaz. Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenci daha önce diğer (örgün ve uzaktan) programlardan aldığı ve başarılı olduğu dersleri programa transfer edemez.

Harçlar ve Ücretler

            MADDE 20 - (1) Öğrencilerin herhangi bir programa kayıt yaptırabilmeleri ve kayıt yenileyebilmeleri için cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öğretim gideri ücretlerini ödemiş olmaları gerekir. Her öğretim yılında öğrencilerden alınacak öğretim gideri ücretlerinin miktarı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili birimin yönetim kurulunun teklifi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, önceden ilan edilir. Öğretim ücretleri; yarıyıl, öğretim yılı ya da bir programın toplam süresi ölçü alınarak belirlenir ve ödenir. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim gideri ücretini süresinde ödemeyen ya da eksik ödeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ara ve dönem sonu sınavlarına alınmazlar.

            (2) Kayıt silme ve sildirme halinde ödenmiş olan harç ücreti ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

            Diğer Hükümler

            MADDE 21 - (1) Bu yönergede yer almayan konularda; ilgili diğer Mevzuat hükümleri ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri geçerlidir. Hakkında hüküm olmayan konularda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

            Yürürlük

            MADDE 22 - (1) Bu yönerge İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 23 - (1) Bu yönerge hükümlerini, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Menüyü Kapat